Generalforsamling for lokalafdelingen Synnejyske Svampe

Onsdag d. 28. oktober 2024. Kl. 19.00 - ca. kl. 21.30

Dagsorden for generalforsamlingen:


  1. Valg af dirigent og stemmetællere
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Budget for næste års aktivitet
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer - på valg: Birger Marcussen, Anker Hansen og Ivar Jensen
  7. Valg af bestyrelsessuppleant
  8. Valg af revisor for 1 år
  9. Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.


Mødested:

Kasernen - Sønderborg Kaserne, Gerlachsgade 5, Sønderborg


Mødelokale 241

Tilmeldning:

Svampe@synnejyskesvampe.dk eller tlf.: 2499 1272

Forårssvampe og laver, Frøslev Polde

Søndag d. 5. maj 2024. Kl. 10.00 - ca. kl. 13.00

Frøslev Plantage tæt ved den dansk-tyske grænse rummer et sjældent landskab med tæt nåleskov, hedestrækninger og såkaldte klimper – klitter med mose på toppen. I et hjørne af det 1000 ha store område ligger Frøslev Polde. Frøslev Polde er en smuk, kuperet hede med lyng- og græsklædte klitter, som grænser op til Frøslevlejren.
Vi kigger efter forårsvampe og de arter af lav, vi møder på vejen.


Medbring gerne en 10x lup til at nærstudere laver med.

Mødested:

Karsten Thomsens Plads for enden af Ryttergabsvej, lige nord for Frøslevlejren

Turleder:

Birgitte og Birger Marcussen (Tlf.: 2498 1272)

Ad-hoc ture og arrangementer annonceres her