Bolderslev Skov

Søndag d. 1. oktober 2023. Kl. 10.30 - ca. kl. 13.00

Vi får besøg af vores naboer i det fynske ”Pahati”.
På denne fællestur vil vi besøge Bolderslev Skov. Bolderslev Skov er en del af Danmarks største naturskove med et areal på157 ha. Skoven har et rigt dyre- og planteliv, og rummer mange sjældne og fredede arter. Den store forekomst af småbladet lind, som var urskovens dominerende træart i Danmark, og områdets urskovsagtige præg gør Bolderslev Skov til noget helt specielt.

Skoven er meget fugtig, så det vil være hensigtsmæssigt med gummistøvler.


Mødested:

Indkørsel ved infoskilt til Bolderslev Skov lige overfor Bolderslevskovvej 67.

Turleder:

Birgitte og Birger Marcussen (Tlf.: 2498 1272)

Nørreskov, Als.

Søndag d. 8. oktober 2023. Kl. 10.30 - ca. kl. 13.00

Fælles tur med DN Sønderborg til Nørreskov på Als. Vi vil besøge den nordlige ende af skoven, som er primært bøgeskov og har udviklet sig positivt svampemæssigt. Nørreskov er blevet udpeget til urørt skov, så det bliver spændende at følge udviklingen


Mødested:

Festpladsen lige nord for Nygård.

Turleder:

Birgitte og Birger Marcussen (Tlf.: 2498 1272)

Lovrup Skov, øst for Skærbæk.

Søndag d. 29. oktober 2023. Kl. 10.30 - ca. kl. 13.00

Lovrup Skov på ca. 400 hektar blev voldsomt mærket af orkanen den 3. december 1999. Det meste af skoven blev væltet, og i dag er der derfor store flade af ensaldrende ny skov. Ved gentilplantningen er der forsøgt at forberede variation i den opvoksende skov ved et bredere valg af træarter. De gentilplantede arealer i kombination med resterne af den gamle skov, skovenge og store arealer der ligger til naturlig tilgroning kan Lovrup Skov udvikle sig til en spændende lokalitet.


Mødested:

Se nedenstående kortudsnit (Mødested: UTM 32U 493643 6109590)

Turleder:

Birgitte og Birger Marcussen (Tlf.: 2498 1272)

Stensbæk Plantage.

Søndag d. 5 november 2023. Kl. 10.30 - ca. kl. 13.00

Stensbæk Plantage domineres af flyvesand også kaldet ”indsande”, hvor dele af plantagen ligger på en bakkeø. Området præges også af blotlagte tidligere lavninger kaldet klimper. Plantagen har en meget varieret vegetation med lærk, gran, eg, birk og andre træsorter. Der er mulighed for rørhatte, kantarel, skørhatte og meget andet.


Mødested:

P-plads ved Stensbæk Højskole, Stensbækvej 29, Gram.

Turleder:

Anker Hansen og Birgitte Marcussen (Tlf.: 2498 1272)

Vintertur - Gråsten Skov.

Fredag d. 29. december 2023. Kl. 11.00 - ca. kl. 13.00

Gråstenskovene dækker et areal på ca. 700 hektar og er udpeget til national seværdighed og Natura 2000-område. Skovene byder på mange naturoplevelser med et meget varieret plante- og dyreliv, oldtidsminder, rislende bække, moser og søer. Vi vil se efter vintersvampe og laver.


Mødested:

P-plads (Snurom led) ved Margrethe Sø. Se nedenstående kort.

Turleder:

Birgitte og Birger Marcussen (Tlf.: 2498 1272)

Ad-hoc ture og arrangementer annonceres her